Flash content

Általános tájékoztató

Tájékoztató a  JMÉ®jóga-tanfolyamokról

Gyakorláshoz szükséges:
-- öltözet:  kényelmes,  teljes testet fedő gyakorlóruha  és  tiszta,  világos színű váltó zokni,
-- egyéb:    alátétnek lepedő  és  még valami ahhoz,  hogy  betakarózz  a  légző  gyakorlat, a medi­táció és a relaxáció alatt, ez lehet egy másik lepedő, vagy egy „jógakendő”.
Beiratkozás: a hónap elején legalább egyhavi tanfolyamdíj befizetésével.
(-új hallgatóknak: a minimum egy teljes havi tandíj mellett, az első teljes hónapot megelőző „tört hónapban” az adott 1-2 alkalomra tandíj-kiegészítés: 1.800,-Ft/alkalom.)

Tanfolyamdíj: 4.800,-Ft/naptári hónap (kedvezményeket lásd: a táblázatban).  
A tandíj heti 1 alkalomra, közösen meghatározott időpontban a „Jóga a minden­­napi életben® – rendszer” (JMÉ®) gyakor­la­ti fog­lal­kozásain való részvételre jogosít. A tanfolyamdíj megállapításánál havi átlag 4 alkalommal számoltunk, figyelembe véve, hogy ünnepnapok és rendezvények miatt elmaradhat egy-egy óra, így azokban a hónapokban is ugyanannyi a tanfolyamdíj, amikor 5 alkalom van az adott hónapban!

Tanfolyamdíj kedvezmények (részletesen lásd: a 3. oldalon, a táblázatban):
1.) Nyugdíjas, Ifjúsági, és JSC tagoknak - kategóriában: 4.800,-Ft/naptári hónap helyett,
4.500,-Ft/naptári hónap.
Ezt a kedvezményt - a fentieken kívül - 25 éves korukig igénybe vehetik az egyetemi, főis­ko­lai diákok, és a tagdíjat fizető JSC tagok is.
Tagdíj: Ha a tanfolyamot működtető egyesületünknek (Józsefvárosi SC) tagja kívánsz lenni, úgy kérheted felvételed a tagok közé. Tagdíj 12.000,-Ft/naptári év.
(Gyerekek­nek, és nyugdíjasoknak a tagdíjból is biztosítunk kedvezményt!)

2.) növekvő ked­vezmény: minden kategóriában progresszíven növekvő kedvezmény, a több egymást követő hónap tan­folyamdíját előre befizetők részére.
E tandíj kedvezmény mindig az aktuális időszakra, csak az egymást követő hó­napok­ra, az  egy összegben, és előre történő befizetésekre vonatkozik! (Naptári éven belül.)

A tanfolyamdíjak és a kedvezményének ki­szá­mí­tá­sánál fi­gye­lem­be vettük, hogy ünnep­na­pok, táborok és hét­vé­gi prog­ra­mok, valamint kar­­ban­­tar­tás miatt né­hány fog­lal­­kozás elmarad, és azt is, hogy esetleg van olyan hallgató, aki nem tud élni a más idő­pont­ban le­het­­sé­ges pótlással.
Adott hónap(ok)ra kifizetett tanfolyamdíj más időszakra (évre, hó­nap­ra) nem vihető át, és más személy­re sem ruházható át !!!

Időpontválasztás: Kérjük, úgy vá­lassz idő­pon­tot, hogy a foglalkozás előtt leg­a­lább
10 perc­­cel a gya­kor­ló­te­rem­ben tudj lenni!
Az óra el­kez­dé­se után, a saját- és a pontosan
érkezettek érdekében nem illik
a gyakorlást megzavarni!

Pótlási lehetőség: Kimaradt foglalkozást más na­pon, azonos vagy "ala­csonyabb szin­tű"
csoportban lehet pótolni.
A pótlásra - általában - egy hé­ten belül van lehe­tő­ség.
Egy hónap elmúltával a kimaradt foglalkozással kapcsolatban - az októl függet­le­nül - minden igény elévül.

A péntek esti szatszangok (előadások) térítésmentesek!

eredményes  gyakorlást
a JMÉ®  jógaoktatói  nevében:
 
Kovács Károly Krishnanand
a JSC  elnöke

go level up

rssKÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

No events coming up soon.